Wetgeving

Algemeen:

Wettelijk kader: De velomobielen en trikes die door Fietser.be aangeboden worden, elektrisch of niet!, vallen onder de categorie rijwielen

Wegcode: Over het algemeen geldt dezelfde wegcode (zie bijvoorbeeld wegcode.be) die je als fietser met een gewone tweewieler gewend was. 
Verzekering: Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is voor elke weggebruiker zo niet verplicht dan toch verstandig. 

Homologatie van een velomobiel of trike als 'speed-pedelec' of 'bromfiets klasse B' is niet mogelijk omdat deze tot de voertuigcategorie rijwielen behoren. Door het voorrangsbeginsel moet de Belgische wetgever zich aan de Europese wetgeving houden (zie hieronder) waardoor de Belgische wetgeving voor de speed pedelecs expliciet beperkt is tot tweewielers! 

Verzekeren als brommer kan wettelijk waarschijnlijk niet maar is wel al gebeurd, of dat zinnig is zal van de bepalingen van de polis afhangen. 

 
Wat de belastingvrije fietsvergoedingen betreft is de wetgeving nog in evolutie (2017) voor de 'speed pedelecs / klasse P', maar voor de gewone rijwielen is er geen discussie: elke trike en velomobiel, elektrisch ondersteund of niet, is een gewoon rijwiel.
 


 

Wegcode:

Met een velomobiel of trike heb je een geweldig voordeel dat je veiliger en/of sneller vooruithelpt: "De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, 
mogen eveneens het fietspad volgen
". (KB 01/12/75 art. 9.1.2.1°). Als velomobilist kan je dus kiezen tussen rijbaan en fietspad. 
Tips:
 
 • We raden aan om aan te sluiten bij de strook waarvan de snelheid het dichtst de snelheid van de velomobiel benadert. In de bebouwde kom is dat dus meestal de rijbaan, daarbuiten het fietspad. 
   
 • Assertief is veilig! Bij twijfel, kies de rijbaan! Laat u niet wegdringen op een zelfmoordstrook (AKA fietssuggestiestrook).
   

 
Weinig bekend, ook bij de ordehandhaver, is dat het bord 'uitzondering op éénrichtingsverkeer voor fietsers', niet noodzakelijk geldt voor een rijwiel.

 

Biohybrides: rijwielen, pedelecs of bromfietsen?
 

Fietser.be heet niet voor niets Fietser.be. Wij geloven dat we de fiets zo kunnen optimaliseren dat we met lichte voetafdruk van veel meer vrijheid kunnen genieten. We bouwen en verkopen dan ook geen elektrische voertuigen, maar bionische superfietsen.
 

Tweewielers:

Alle elektrische tweewielers (bak- en bukfietsen), die door Fietser.be gebouwd worden, vallen binnen de categorie van pedelec (<25 kpu, <250W) en blijven dus gewoon rijwielen in elk opzicht. 
Mijns inziens moet een hulpmotor voor een tweewieler niet veel harder gaan. Wie denkt met een Speed-Pedelec aan 45 km/u langs de fietspaden naar het werk te vlammen, komt ontgoocheld uit, zodra het nat, glad of koud wordt. Dit is echt levensgevaarlijk. Koop dan liever een goeie motor of nog beter: een velomobiel.
 

Driewielers:

Noot: de onderstaande studie bouwde het nodige voorbehoud in van bevestiging door de rechter. Ondertussen is dat gebeurd. Ik durf er dus van uitgaan dat onze lezing van de wet in grote lijnen klopt. Tezijnertijd zal ik deze pagina 'Wetgeving' updaten in een minder voorwaardelijke wijs. 
 

Onze hybride trikes en velomobielen zijn voor praktisch snelverkeer gemaakt, en zijn zowel technisch als voor de wet totaal verschillend van elektrische fietsen. 
 
Met een aantal insiders denken we al een poos over na over de nieuwe wetgeving rond gemotoriseerde voertuigen, en stilaan durven we tot voorzichtige conclusies te komen. Volledige rechtszekerheid zal er pas komen na verduidelijking via gerechtelijke uitspraken. Hieronder volgt mijn persoonlijke analyse van deze wet, en hoe we voorlopig door de grijze zone navigeren.  
 

Korte samenvatting:
 

Volgens het voorrangsbeginsel staat het Europese recht boven het nationale recht.
 
Volgens het Europese recht wordt een rijwiel dat uitgerust wordt met een motor een bromfiets/motorfiets/etc. behalve in twee gevallen:
 
 1. Pedelecs (met een maximaal nominaalvermogen van 250W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt)
   
 2. Lage driewielers (categorie L2e met een r-waarde (zithoogte) van minder dan 400mm) 
   
Velomobielen en trikes met een motor zijn nog altijd rijwielen. De Belgische wetgeving voor Speed Pedelecs beperkt zich dan ook specifiek tot tweewielers.

Rijwielen zijn niet onderworpen aan een typegoedkeuring. 
 

Analyse van de wetgeving:

Ik vat vooreerst zo goed mogelijk alle clausules samen die betrekking hebben op onze velomobielen: 

 
VERORDENING (EU) Nr. 168/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 januari 2013
betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.
 
HOOFDSTUK I: ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
 
Artikel 2: Toepassingsgebied
 
§ 2. Deze verordening is niet van toepassing op:
 
h) fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt;
 
k) voertuigen uitgerust met een bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.   
 
Artikel 3: Definities:
 
96) „R-punt” of „referentiepunt van de zitplaats”: een door de voertuigfabrikant voor iedere zitplaats gedefinieerd ontwerppunt, vastgesteld in relatie tot het driedimensionale referentiesysteem.
94) „zuiver elektrisch voertuig”: een voertuig dat zijn vermogen verkrijgt van:
b) een elektrische hulpaandrijving die op een voertuig met trappers is aangebracht;
 
 
Artikel 4: Voertuigcategorieën [samengevoegd met Bijlage I]
 
2. Categorieën 
 
b) voertuig van categorie L2e (bromfiets op drie wielen):
 
(4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, [verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] en 
(6) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h, en 
(7) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1 ) ≤ 4 000 W, en 
(8) massa in rijklare toestand ≤ 270 kg, en 
(9) uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurderszitplaats,

 
e) voertuig van categorie L5e (gemotoriseerde driewieler),
 
(4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3,[verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] en 
(5) massa in rijklare toestand ≤ 1 000 kg, en 
(6) voertuig op drie wielen dat niet kan worden ingedeeld als een L2e-voertuig, en
 
3. Aandrijvingen
    d) aangedreven door een elektromotor;

 

Toelichting bij H1 art.2 §2 h: pedelec-clausule

In de Nederlandstalige tekst is sprake van fietsen. In de Engelse tekst is sprake van 'pedal cycles', dus mogen we aannemen dat ook rijwielen als de velomobiel hieronder vallen. Op deze website spreken we van een acceleratie-assistentie (a-assist) als we spreken over een sub 250W/25kpu systeem. Op een ongestroomlijnde fiets zijn er grenzen aan het nut hiervan, maar met in een velomobiel vormt de acceleratie-assistentie een perfecte symbiose met de sportieve motor. De elektromotor helpt bij opwarming, stoppen en versnellen in het verkeer, klimmen en afkoelen, het snelle en regelmatige werk is voor de biomotor. De eWAWs zoals die door Fietser.be geleverd worden sinds 2013, vallen veiligheidshalve (zie hieronder) binnen deze categorie. 
 

 

Toelichting bij H1 art.2 §2 k: velomobiel-clausule

Volgens Art. 3. 94) is een voertuig met trappers (designed to pedal) met elektrische hulpaandrijving toch een 'zuiver elektrisch voertuig'. Tenzij die elektrische hulpaandrijving sub25/250 blijft (H1 art.2 §2 h: pedelec-clausule). Een hybride velomobiel waarvan de elektrische ondersteuning over 25 kpu of 250W gaat is dus een zuiver elektrisch voertuig.

 
Een gemotoriseerd [verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] voertuig op drie wielen valt onder categorie L2e tot 45 km/u / 4000W, daarboven in de categorie L5e. Ik denk dat de velomobiel in veiligheidstermen voldoet aan de term: 'door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h', en dat we er mogen van uitgaan dat de hybride velomobiel onder de categorie L2e valt, indien niet dan onder L5e. 

 
Wat is nu dat R-punt? Als driedimensionaal referentiesysteem is het platte vlak van de bodem van de velomobiel voor de hand liggend. Als het ontwerppunt gedefinieerd voor de enige zitplaats is het aannemelijk om de hoogte van de zetelzitting (en niet de zetelleuning) te hanteren. Deze varieert in de WAW tussen de 20 en de 40 mm boven de bodem. Ook het scharnierpunt van de heup zou logisch kunnen zijn, een 50 mm hoger. In het slechtste geval, wanneer de vloer als referentiesysteem genomen wordt, komt hier 100mm bodemspeling bij. In alle gevallen is het R-punt van de WAW en eWAW dus < 400mm. U kan dit terugvinden in dit R-punt attest WAW.

Voertuigen van de categorie L2e én L5e met een R-punt, of referentiepunt van de zitplaats ≤ 400 mm vallen volgens art 2: § 2. k) niet onder de verordening.

Conclusie: Hybride velomobielen R<400mm blijven net als pedelecs gewoon rijwielen, en worden met een hulpmotor geen bromfietsen klasse A, B, P, pedelecs, of speed pedelecs. Met andere woorden: 
 
Trikes en velomobielen zijn volgens de Europese wet RIJWIELEN ongeacht een hulpmotor. 
 


 

Update19/9/2016:

Per 1 october 2016 wordt de Belgische wegcode geupdatet via dit KB van 21 juli 2016 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit KB baseert zich expliciet op bovenstaande Europese verordening EU168/2013, waardoor de redenering wordt bevestigd. Consequent wordt de nieuwe categorie Speed-Pedelecs AKA bromfiets klasse P beperkt tot TWEEwielers (zithoogte wordt niet vermeld). (bron)
 


 

Bio-elektrisch rijden in de toekomst?

Is die nieuwe wetgeving zo vooruitstrevend bedoeld als hierboven aangetoond, of is het slechts wishful thinking? Een eerste gerechtelijke uitspraak geeft ons alvast gelijk, zowel in eerste aanleg als in beroep. (Als guilty pleasure dit artikel uit Het Laatste Nieuws) 
Ons wettelijk kader wordt voorlopig vooral gedefiniëerd door afwezigheid van specifieke regelgeving. Dat is iets minder robuust dan indien er een uitgebreid debat aan voorafgegaan was. Anderzijds is er een ijzersterke intrinsieke logica: velomobielen zijn veel en veel veiliger dan fietsen, en rijden zowiezo zonder motor al 35-55 km/u.
Ook hangt het af van het politieke weer. Hybride fietsen, en a fortiori hybride velomobielen zijn zo goedkoop en gebruiksvriendelijk geworden dat een dijkbreuk niet onmogelijk meer lijkt. Fiscale aftrek van 120% en fietsvergoeding waren bedacht voor fietsen van 1000 € en trajecten van 10 km. Net zoals bij de zonnepanelen gebeurde, zullen die positieve maatregelen een schaalvergroting misschien niet overleven. Gemediatiseerde ongevallen zouden tot regeldrift kunnen leiden.
 
We gaan er van uit dat de biohybrides die we nu verkopen in de toekomst wel wettig zullen blijven. 
 


Fietser.be houdt volgende strategie aan:
 
 1. We waken er over dat de elektrische assistentie een meerwaarde blijft maar geen noodzaak.
 2. Eventuele veranderingen in de lezing van de wet kunnen gereprogrammeerd worden.
 3. We houden ons aan een limiet van 250W nominaalvermogen, dit is meer dan voldoende voor een snelle velomobiel.
 4. Af fabriek staat de cut-off op 25 km/u geprogrammeerd, dit is voldoende als acceleratie-assist en voldoende als all-round hybride aandrijving voor stad en berg.

Fiscaal:

Overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) is de kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor een bedrag van maximum 0,22 euro per kilometer (voor het aanslagjaar 2017) vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is een vrijgesteld inkomen.

Wij gaan er van uit dat de fiscale voordelen op fietsen (fietsvergoeding en voordeel alle aard belastingvrij, aftrek 120% fietsgerelateerde kosten) gewoon gelden voor rijwielen. Immers:

Het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 stelt dat de fietsvergoeding een kilometervergoeding is "voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling". Wat een "fiets" is wordt verder niet gedefinieerd.
(bron: www.dekamer.be )
 
Opmerkingen
 
Je hebt geen toestemming om opmerkingen toe te voegen.